Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
unarrayed
/'ʌnə'reid/
Jump to user comments
tính từ
  • (quân sự) không dàn thành thế trận
  • không trang điểm
Related search result for "unarrayed"
Comments and discussion on the word "unarrayed"