Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
ungraceful
/'ʌn'greisful/
Jump to user comments
tính từ
  • không có duyên, vô duyên
  • không thanh nhã
Related search result for "ungraceful"
Comments and discussion on the word "ungraceful"