Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
unpopular
/'ʌn'pɔpjulə/
Jump to user comments
tính từ
  • không có tính chất quần chúng
  • không được quần chúng yêu chuộng, không được quần chúng ưa thích
Related search result for "unpopular"
Comments and discussion on the word "unpopular"