Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
untimely
/ n'taimli/
Jump to user comments
tính từ & phó từ
 • sớm, không phi mùa
  • untimely death
   sự chết non, sự chết yểu
  • untimely fruit
   qu chín sớm
 • không đúng lúc, không hợp thời
  • an untimely remark
   lời nhận xét (phê bình) không đúng lúc
Related words
Comments and discussion on the word "untimely"