Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
wrong
/rɔɳ/
Jump to user comments
tính từ
 • xấu, không tốt, tồi
  • it is wrong to speak ill of one's companion
   nói xấu bạn là không tốt
 • trái, ngược
  • in the wrong sense
   trái chiều, ngược
  • the wrong side
   mặt trái
  • wrong side foremost
   ngược, trước ra sau
  • wrong side out
   trái, trong ra ngoài
  • wrong side up
   ngược, trên xuống dưới
 • sai, không đúng, lầm; trái lý, sai trái
  • my watch is wrong
   đồng hồ tôi không đúng
  • wrong use of a word
   sự dùng từ sai
  • to be wrong
   trái lý, sai
 • không ổn
  • there is something wrong with him
   anh ta có điều gì không ổn
  • what's wrong with that?
   được cả, không có gì không ổn phải không?
IDIOMS
 • to be on the wrong side of forty
  • (xem) side
 • to be in the wrong box
  • (xem) box
 • to have (get) hold of the wrong end of the stick
  • có ý nghĩ hoàn toàn lầm; có cảm tưởng hoàn toàn lầm
 • on the wrong foot
  • (thể dục,thể thao) trái chân, tréo giò
phó từ
 • sai, không đúng, không đáng, bậy
  • to do a sum wrong
   làm sai một bài tính
 • lạc
  • to lead someone wrong
   dẫn ai lạc đường
IDIOMS
 • to get in wrong with someone
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) bị ai ghét
 • to get someone in wrong
  • làm cho ai mất tín nhiệm; làm cho ai bị ghét bỏ
 • to go wrong
  • lạc đường, lầm đường
  • (kỹ thuật) hỏng, không chạy (máy)
  • (thương nghiệp) không chạy, tiến hành không tốt
  • (nghĩa bóng) trở nên xấu, hỏng đi
  • (nghĩa bóng) sa ngã, lầm lạc
danh từ
 • điều xấu, điều không tốt, mặt xấu, cái xấu
  • to make wrong right
   làm cho cái xấu thành tốt
  • to know right from wrong
   biết phân biệt phải trái
 • điều sai trái, điều bất công
  • to be in the wrong
   trái
  • to put someone in the wrong
   đổ cái sai cho ai
 • (pháp lý) điều thiệt hại, điều tổn hại
  • to do somebody wrong
   làm hại ai
ngoại động từ
 • làm hại, làm thiệt hại (người nào)
 • đối đãi bất công (với người nào)
 • chụp mũ, gán cho những động cơ không tốt
Related search result for "wrong"
Comments and discussion on the word "wrong"