Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
unwilling
/' n'wili /
Jump to user comments
tính từ
  • không bằng lòng, không vui lòng
  • không có thiện ý
Related search result for "unwilling"
Comments and discussion on the word "unwilling"