Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
vàm
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • dt. Cửa sông: vàm sông đánh cá ngoài vàm.
Related search result for "vàm"
Comments and discussion on the word "vàm"