Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
vénération
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • lòng tôn kính
  • Vénération pour son père
   lòng tôn kính bố
 • lòng tôn sùng, lòng sùng bái
  • Vénération des fidèles
   lòng sùng bái của các tín đồ
 • lòng mê thích, lòng mê
  • Avoir de la vénération pour le café
   mê cà phê
Related words
Related search result for "vénération"
Comments and discussion on the word "vénération"