Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
vénus
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • (động vật học) sò cát
 • người đẹp, giai nhân
  • Elle n'est pas une Vénus
   chị ấy không phải là một người đẹp
 • (từ cũ, nghĩa cũ) đồng
  • coup de pied de Vénus
   (thông tục) bệnh hoa liễu
  • Vénus de carrefour
   (thông tục) gái điếm
Related search result for "vénus"
Comments and discussion on the word "vénus"