Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
vô sinh
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • tt. Không thể sinh đẻ: Chị ta bị bệnh vô sinh.
Related search result for "vô sinh"
Comments and discussion on the word "vô sinh"