Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
văn phòng phẩm
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • d. Đồ dùng cho công tác văn phòng, như giấy, bút, v.v. (nói khái quát).
Related search result for "văn phòng phẩm"
Comments and discussion on the word "văn phòng phẩm"