Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
vacuum-tube
/'vækjuəm'tju:b/ Cách viết khác : (vacuum-valve) /'vækjuəm'vælv/
Jump to user comments
danh từ
  • (rađiô) đèn chân không
Related search result for "vacuum-tube"
Comments and discussion on the word "vacuum-tube"