Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
ventilateur
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • quạt máy
  • Ventilateur aspirateur
   quạt hút
  • Ventilateur à double aspiration
   quạt hút kép, quạt hút hai bên
  • Ventilateur soufflant
   quạt thổi, quạt đẩy
  • Ventilateur foulant/ventilateur positif
   quạt đẩy, quạt nén
  • Ventilateur de tirage/ventilateur négatif
   quạt xả
  • Ventilateur réversible
   quạt đổi chiều
  • Ventilateur à palettes
   quạt chong chóng
  • Ventilateur à refoulement
   quạt nén, quạt nạp
  • Ventilateur à hélice/ventilateur hélicoïdal
   quạt xoắn ốc, quạt dọc trục
  • Ventilateur qui bourdonne
   quạt máy vù vù
 • (kỹ thuật) máy quạt gió
 • ống xả hơi (chuồng tiêu)
Related search result for "ventilateur"
Comments and discussion on the word "ventilateur"