Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
villosity
/vi'lɔsiti/
Jump to user comments
danh từ
  • (giải phẫu) lông nhung; tình trạng có lông nhung
  • (thực vật học) lớp lông tơ; tình trạng có lông tơ
Related search result for "villosity"
Comments and discussion on the word "villosity"