Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
visière
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • lưỡi trai (mũ)
  • Visière antiéblouissante
   tấm che cho khỏi chói mắt
 • bộ ngắm (ở nỏ, súng)
  • rompre en visière à (avec)
   công kích thẳng thừng; chống đối trực diện
Related search result for "visière"
Comments and discussion on the word "visière"