Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
visiter
Jump to user comments
ngoại động từ
 • đi thăm
  • Visiter un parent
   đi thăm một người bà con
  • Visiter un malade
   đi thăm một người ốm
 • đi xem, đi tham quan
  • Visiter une exposition
   đi xem triển lãm
 • khám, khám sát, khám xét
  • Visiter des papiers
   khám giấy tờ
  • Médecin qui visite ses malades
   thầy thuốc khám bệnh nhân
 • (nghĩa bóng) đến với
  • La paix visite ce coin de province
   sự yên ổn đến với các góc tỉnh lẻ ấy
Related search result for "visiter"
Comments and discussion on the word "visiter"