Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
waddling
/'wɔdliɳ/
Jump to user comments
tính từ
  • núng nính, đi lạch bạch
    • a waddling gait
      dáng đi núng nính
Related search result for "waddling"
Comments and discussion on the word "waddling"