Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
walnut
/'wɔ:lnət/
Jump to user comments
danh từ
  • quả óc chó
  • (thực vật học) cây óc chó
  • gỗ cây óc chó
Related search result for "walnut"
Comments and discussion on the word "walnut"