Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
war-cloud
/'wɔ:klaud/
Jump to user comments
danh từ
  • mây đen chiến tranh; không khí bùng nổ chiến tranh
Related search result for "war-cloud"
Comments and discussion on the word "war-cloud"