Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
waveless
/'weivlis/
Jump to user comments
tính từ
  • không có sóng, không gợn sóng, lặng sóng
Related search result for "waveless"
Comments and discussion on the word "waveless"