Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
xá tội
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • đgt (H. tội: tội) Tha tội: Làm đơn xin xá tội cho chồng.
Related search result for "xá tội"
Comments and discussion on the word "xá tội"