Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
zenith
/'zeniθ/
Jump to user comments
danh từ
 • (thiên văn học) thiên đỉnh
 • (nghĩa bóng) điểm cao nhất, cực điểm, tột đỉnh
  • to be at the zenith of
   lên đến cực điểm của
  • to have passed one's zenith
   đã qua thời kỳ oanh liệt nhất, đã qua thời kỳ thịnh vượng nhất
Related search result for "zenith"
Comments and discussion on the word "zenith"