Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Đêm uống rượu trong trướng
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Sử ký: Hạng Vương đóng quân trong thành Cai Hạ, binh ít tướng hết. Quân Hán và chư hầu bố vây mấy vòng. Đang đêm, Hạng Vương nghe quân Hán ở 4 mặt đều hát giọng Sở liền kinh hoàng nói: "Hán đã lấy được Sở rồi sao ? sao người Sở lại đông như thế ?. Đang đêm, Hạng Vương thức dậy uống rượu trong trướng, có mỹ nhân thường đi theo là nàng Ngu Cơ, có con ngựa thường cưỡi tên là Chuy. Hạng Vương đau đớn, cảm khái làm bài thơ: "
  • Lục bạt sơn hề khí cái thế
  • Thời bất lợi hề Chuy bất thệ
  • Chuy bất thệ hề khả nại hà ?
  • Ngu hề, ngu hề nại nhược hà
  • (Sức nhổ núi chừ khí trùm đời
  • Thời không lợi chừ ngựa Chuy không chạy
  • Ngựa Chuy không chạy chừ biết tính sao ?
  • Ngu cơ chừ Ngu cơ, biết tính sao ?) Hạng vương ca mấy lần, mỹ nhân họa theo. Hạng vương khóc chảy nước mắt, tả hữu đều khóc theo, không ai có thể ngẩng lên nhìn
  • Xem Hạng Võ
Related search result for "Đêm uống rượu trong trướng"
Comments and discussion on the word "Đêm uống rượu trong trướng"