Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
đay nghiến
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • đg. Đay một cách rất khó chịu, nhằm làm cho người khác phải khổ tâm. Giọng đay nghiến.
Related search result for "đay nghiến"
Comments and discussion on the word "đay nghiến"