Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - French dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - Vietnamese)
ảnh hưởng
Jump to user comments
version="1.0"?>
 • influence; emprise; impact
  • ảnh hưởng của khí hậu đến thực vật
   influence du climat sur les végétaux
  • Có ảnh hưởng đối với người nào
   avoir de l'emprise sur quelqu'un
  • Sự tuyên truyền của địch không có ảnh hưởng gì đến dân chúng
   la propagande ennemie n'a pas eu d'impact sur la population
 • influencer; influer; avoir prise sur
  • Tôi không muốn ảnh hưởng đến sự lựa chọn của anh
   je ne veux pas influencer votre choix
  • Khí hậu ảnh hưởng đến tính tình của anh ấy
   le climat influe sur son humeur
Related search result for "ảnh hưởng"
Comments and discussion on the word "ảnh hưởng"