Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show

họ Đàm
Số nét: 17. Loại: Giản thể. Bộ: 金 (kim)


1. một thứ binh khí giống thanh gươm nhưng nhỏ hơn
2. phần nhô ra hai bên giữa chuôi gươm và lưỡi gươm
Số nét: 17. Loại: Giản thể. Bộ: 金 (kim)


họ Thiền
Số nét: 17. Loại: Giản thể. Bộ: 金 (kim)