Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
évolué
Jump to user comments
tính từ
  • tiên tiến
    • Peuple évolué
      dân tộc tiên tiến
Related words
Related search result for "évolué"
Comments and discussion on the word "évolué"