Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
absurde
Jump to user comments
tính từ
 • phi lý, vô lý
  • Opinion absurde
   ý kiến vô lý
danh từ giống đực
 • điều phi lý, điều vô lý
  • Démonstration par l'absurde
   (triết, toán) sự chứng minh bằng phản chứng
Related words
Related search result for "absurde"
Comments and discussion on the word "absurde"