Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
raisonnable
Jump to user comments
tính từ
 • có lý tính
  • L'homme, animal raisonnable
   con người, một động vật có lý tính
 • biết theo lẽ phải; biết điều, phải lẽ
  • Un enfant raisonnable
   đứa trẻ biết theo lẽ phải
  • Soyez raisonnable
   anh nên biết điều
 • vừa phải, phải chăng
  • Prix raisonnable
   giá phải chăng
Related search result for "raisonnable"
Comments and discussion on the word "raisonnable"