Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
aliénation
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • (luật học, pháp lý) sự chuyển nhượng
  • Aliénation de territoire
   sự chuyển nhượng lãnh thổ
 • sự ghét bỏ
  • Provoquer l'aliénation des coeurs
   khiến cho mọi người ghét bỏ
 • sự bỏ, sự mất (một quyền lợi...)
 • (y học) bệnh tâm thần
 • (triết học) sự tha hóa
Related search result for "aliénation"
Comments and discussion on the word "aliénation"