Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
doigté
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • (âm nhạc) ngón bấm
  • Avoir un bon doigté
   có ngón bấm tài tình
 • sự khéo léo, sự khôn khéo
  • Un diplomate plein de doigté
   một nhà ngoại giao rất khôn khéo
Related search result for "doigté"
Comments and discussion on the word "doigté"