Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
exposition
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • sự bày; sự trưng bày
  • Exposition des marchandises
   sự bày hàng
 • cuộc triển lãm
  • Exposition industrielle
   cuộc triển lãm công nghiệp
 • sự trình bày, sự thuyết trình
  • L'exposition d'un fait
   sự trình bày một sự việc
 • (văn học) âm nhạc phần trình đề
 • sự phơi
  • Exposition d'un vêtement à l'air
   sự phơi quần áo
 • (nhiếp ảnh) sự lộ sáng
 • hướng
  • Exposition d'un bâtiment
   hướng của một ngôi nhà
 • sự vứt bỏ (con)
 • (từ hiếm, nghĩa ít dùng) sự dấn thân
  • Exposition au danger
   sự dấn thân vào chỗ nguy hiểm
Related search result for "exposition"
Comments and discussion on the word "exposition"