Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
inquiéter
Jump to user comments
ngoại động từ
 • làm cho lo lắng
  • Cette nouvelle m'inquiète
   tin đó làm cho tôi lo lắng
 • quấy rối, làm cho ăn không ngon ngủ không yên
  • La région n'a pas été inquiétée par l'ennemi
   vùng đó không bị quân địch quấy rối
Related words
Related search result for "inquiéter"
Comments and discussion on the word "inquiéter"