Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
obscurité
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • sự tối; bóng tối
  • Se dissimuler dans l'obscurité de la nuit
   lẩn trong bóng tối ban đêm
 • sự thiếu sáng sủa, sự khó hiểu
  • Obscurité du style
   sự khó hiểu của lời văn
 • sự mờ mịt, sự mơ hồ, sự không rõ ràng
  • L'obscurité des origines
   nguồn gốc không rõ ràng
 • cảnh tối tăm
  • Vivre dans l'obscurité
   sống trong cảnh tối tăm
Related search result for "obscurité"
Comments and discussion on the word "obscurité"