Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
récompense
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • phần thưởng
  • Distribuer des récompenses
   phát phần thưởng
  • mériter une récompense
   đáng được thưởng
 • sự đền tội, sự trừng phạt; quả báo
  • Ton insolence aura sa récompense
   mày sẽ đền tội về tội láo xược của mày
 • (từ cũ; nghiã cũ) điều đền bù
  • Pour récompense
   (từ cũ; nghiã cũ) để đền bù lại
  • en récompense
   trái lại, ngược lại
Related search result for "récompense"
Comments and discussion on the word "récompense"