Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
régulier
Jump to user comments
tính từ
 • hợp thức, chính quy
  • Procédure régulière
   thủ tục hợp thức
  • Armée régulière
   quân đội chính quy
 • đều; đều đặn
  • Polygone régulier
   hình nhiều cạnh đều, đa giác đều
  • Visage régulier
   nét mặt đều đặn
  • élève régulier
   học sinh học đều
 • cân đối
  • Traits réguliers
   nét mặt cân đối
 • chuyên cần, đúng giờ giấc
  • Régulier dans son travail
   đúng giờ giấc trong công việc
 • thường kỳ
  • Ligne régulière de transport
   đường vận tải thường kỳ
 • (thân mật) đứng đắn
  • Régulier en affaires
   kinh doanh đứng đắn
 • (ngôn ngữ học) theo quy tắc
  • Verbes réguliers
   động từ theo quy tắc
 • (tôn giáo) (theo) dòng tu
  • Clergé régulier
   giới giáo sĩ dòng tu
  • à intervalles réguliers
   đều đặn
danh từ giống đực
 • quân chính quy
 • (tôn giáo) tu sĩ dòng tu
Related search result for "régulier"
Comments and discussion on the word "régulier"