Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), )
Abkhaz
Jump to user comments
Adjective
  • thuộc hoặc liên quan tới nước Abkhazia
Noun
  • người Circassian sống ở phía đông của biển Đen
  • một tỉnh tự trị của Georgia trên biển Đen
  • một thành viên của tộc người Circassian
Related words
Related search result for "Abkhaz"
Comments and discussion on the word "Abkhaz"