Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
Bình Khang
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Chỉ chung chổ kỹ nữ ở
  • Bình Khang là tên một phường ở kinh thành Trường An đời Đường, đây là nơi ở của các kỹ nữ
  • Khai Thiên di sự: Thành Trường An có phường Bình Khang là nơi ở của các kỹ nữ. Hàng năm các tân khoa tấn sĩ đến đó chơi. Phường Bình Khang ở gần cửa Bắc nên cũng gọi là Bắc lý
  • Kiều:
  • Bình Khang nấn ná bấy lâu
  • Yêu hoa yêu được một màu điểm trang
Related search result for "Bình Khang"
Comments and discussion on the word "Bình Khang"