Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Khúc Quảng Lăng
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Thông chí: Kê Khang một hôm đến chơi ở Lạc Tây, trọ ở Hoa Dương Dinh. Đêm ngồi gảy đàn chợt có một người khách đến tự nói mình là người thời cổ rồi cùng Khang bàn âm luật, nghĩa lý rành rọt thấu đáo lắm. Nhân đó, ông khách lấy đàn khẩy mà soạn nên Khúc Quảng Lăng tán, lời điệu cực hay rồi trao cho Khang và dặn không được truyền lại cho người khác. Về sau Kê Khang bị Tư Mã Chiêu sát hại, khúc Quảng lăng vì thế mà bị thất truyền
  • Kiều:
  • Kê Khang này khúc Quảng lăng
  • Một rằng Lưu thủy, hai rằng Hành Vân
Related search result for "Khúc Quảng Lăng"
Comments and discussion on the word "Khúc Quảng Lăng"