Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Bùi Dục Tài
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • (thế kỉ 16), Cầu Lãm, Câu Nhi, Hải Lăng, Quảng Trị) Đỗ tiến sĩ năm 1502, được cử giữ chức Hàn Lâm dưới triều Lê, sau làm tham chính đạo Thanh Hoá. Dưới triều Lê Tương Dực, ông được thăng Tả thị lạng bộ Lại. Đời Lê Chiêu Tông, làm đến tham tướng
Related search result for "Bùi Dục Tài"
Comments and discussion on the word "Bùi Dục Tài"