Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Bùi Xương Trạch
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • (1450, Định Công, Thanh Lâm - 1529) Đỗ tiến sĩ khoa Mậu Tuất (1478) triều Hồng Đức thứ 9. Làm quan từ Viện hàn lâm, sang đài ngự sử, toà Kính diên và Quốc tử giám, lên tới Thượng thư bộ Binh. Khi mất được truy tặng Thái phó, tước Quảng quận công. Tác phẩm nổi tiếng của Bùi Xương Trạch là bài ký Quảng Văn Đình
Related search result for "Bùi Xương Trạch"
Comments and discussion on the word "Bùi Xương Trạch"