Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Bút Lâm Xuyên
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Nói người viết chữ tốt
  • Vương Hy Chi đời Tấn là người viết chữ rất tốt, thường làm chức Nội sử ở Lâm Xuyên nên người ta thường nói những người viết chữ tốt là Ngòi bút Lâm Xuyên
Related search result for "Bút Lâm Xuyên"
Comments and discussion on the word "Bút Lâm Xuyên"