Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Bệnh Tề Uyên
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Bệnh hiếu sắc
  • Mạnh Tử: Thời Chiến quốc, tề Uyên Vương trong một lần nói chuyện với Mạnh Tử có nói rằng ông mắc phải 3 chứng bệnh là: "Hiếu dũng" (thích sức mạnh), "Hiếu hoá (thích của cải) và "Hiếu sắc" (thích gái đẹp)
  • Cung oán ngâm khúc:
  • Tai nghe nhưng mắt chưa nhìn
  • Bệnh Tề Uyên đã nổi lên đùng đùng
Related search result for "Bệnh Tề Uyên"
Comments and discussion on the word "Bệnh Tề Uyên"