Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
uyên
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • do chữ uyên ương, giống chim ở với nhau từng đôi, nên người ta thường dùng để chỉ vợ chồng
Related search result for "uyên"
Comments and discussion on the word "uyên"