Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
Bố kinh
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Từ chữ "Bổ quần kinh thoa"
  • Quần vải thoa gai là những thứ mà người phụ nữ nghèo xưa hay dùng
  • Hậu Hán thư: Lương Hồng nhà nghèo, học rộng, có khí tiết. Nhiều người có danh vọng trong vùng trọng đức của Hồng muốn gã con gái cho nhưng Hồng một mực từ chối. Cùng huyện có người con gái họ Mạnh vóc người béo mập, đã xấu lại đen, sức có thể nhấc nổi cối đá, quần vải thoa gai, năm 30 tuổi mà vẫn chưa chịu lấy ai, còn đợi người hiền như Hồng mới lấy. Hồng nghe biết chuyện liền đưa lễ xin hỏi làm vợ. Nàng làm nghề giã gạo thuê, về nhà lo việc cơm nước, mỗi lần đưa cơm cho chồng, nàng đều nâng bát lên ngang mày, không dám nhìn thẳng vào mặt chồng
  • Bố kinh: Chỉ người vợ hiền
  • Kiều:
  • Đã cho vào bậc bố kinh
  • Đạo tòng phu lấy chữa trinh làm đầu
Related search result for "Bố kinh"
Comments and discussion on the word "Bố kinh"