Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Bia Tấn Phúc
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Phạm Trọng Yêm đời Tống khi làm Trấn phủ Nhiêu Châu có người học trò vào yết kiến, nói tình cảnh đói rét nghèo khổ. Bấy giờ người ta đang mộ lối chữ đẹp của âu Dương Xuất Canh viết khắc ở tấm bia chùa Tấn Phúc. ông Phạm bèn đem giấy mực định cấp cho gnười học trò ấy đến chùa rập lấy nghìn bản rồi đến kinh mà bán lấy tiền. Người học trò chưa kịp đến rập bản bổng một hôm mưa gió, tấm bia bị sét đánh vỡ mất
  • Thời lai phong tống Đằng Vương Các
  • Vận phú lôi oanh Tấn Phúc bi
Related search result for "Bia Tấn Phúc"
Comments and discussion on the word "Bia Tấn Phúc"