Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
phúc bạc
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • phúc mỏng, ít phúc (không phải bạc là trắng, dù tác giả có ý đối với chữ má đào)
Related search result for "phúc bạc"
Comments and discussion on the word "phúc bạc"