Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Nguyễn Phúc Ưng Đăng
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • (Kỉ tị 1869 - Giáp thân 1884)
  • Hoàng tử, con ruột Kiên Thái vương, con nuôi thứ ba vua Tự Đức. Sau khi vua Dục Đức, Hiệp Hòa bị thảm sát, ông được Nguyễn Văn Tường, Tôn Thất Thuyết đưa lên ngôi lấy niên hiệu Kiến Phúc, nên cũng gọi là vua Kiến Phúc
  • Ông lên ngôi lúc mới 15 tuổi, mọi việc trong triều đều do Tôn Thất Thuyết, Nguyễn Văn Tường quyết định cả
  • Ông ở ngôi mới 6 tháng, đến ngày 10-6 Âm lịch năm Giáp thân (31-7-1884) bị bệnh mất, hưởng dương 15 tuổi, miếu hiệu là Giảng tông Nghị Hoàng đế
  • Tương truyền: ông chết là do Nguyễn Văn Tường đầu độc. Nguyên bà Học phi Nguyễn Thị (vợ vua Tự Đức) là mẹ nuôi của ông, tư tình với Nguyễn Văn Tường. Nhân một hôm ông bệnh, Tường vào thăm có trò chuyện riêng với bà, ông nghe thấy. Tường thấy có thể nguy hiểm liền xuống Thái y viện bốc một thang thuốc dâng ông uống, ngày hôm sau thì ông mất, (có giả thuyết cho rằng Tường muốn giết ông để tránh hậu quả vì Kiến Phúc vẫn có một số cận thần chống Nguyễn Văn Tường)
  • Sau đó Tường Thuyết lập em ông là Nguyễn Phúc Ưng Lịch lên làm vua
Related search result for "Nguyễn Phúc Ưng Đăng"
Comments and discussion on the word "Nguyễn Phúc Ưng Đăng"