Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Cắp dùi Bác Lãng
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Sử ký: Trương Lương là người nước Hàn, cha và ông của ông làm tướng quốc trải 5 đời vua Hán. Khi cha chết, Lương còn ít tuổi, chưa từng làm quan nước Hàn. Khi Hàn bị Tần Thủy Hoàng tiêu diệt, Lương bèn đem tất cả gia tài, tìm thích khách giết vua Tần để báo thù cho nước Hàn
  • Lương tìm được 1 lực sĩ, làm 1 cái chùy sắt nặng 120 cân. Tần Thủy Hoàng đi chơi ở miền đồng, Lương và người thích khách rình đánh Tần Thủy Hoàng ở bãi cát Bác Lãng nhưng đánh nhằm phải xe tùy tùng. Tần Thủy Hoàng nổi giận sai lùng khắp thiên hạ, cốt lùng cho được Trương Lương. Lương bèn đổi tên họ, sau theo Bái công bày mưu lập kế giúp Bái công diệt Tần, Sở, dựng nghiệp nhà Hán
Related search result for "Cắp dùi Bác Lãng"
Comments and discussion on the word "Cắp dùi Bác Lãng"