Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Cố Thiệu
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Loại tụ: Đời Tam quốc, Cố Thiệu làm quan Thái thú quận Dư Chương, thường phá hủy các đền thờ của những vị thần bất chính. Sau thấy thần miếu Lư Sơn hiện lên đòi làm trả. Không bao lâu sau thì ốm mà chết
Related search result for "Cố Thiệu"
Comments and discussion on the word "Cố Thiệu"